KANDIDATAMS

Patvirtinta:

UAB „Disrupta“ direktoriaus

2021-06-07 įsakymu Nr. 210607

UAB „DISRUPTA“ KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Kandidatų į darbo vietas asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) išsamiai pristatome, kaip UAB „Disrupta“, juridinio asmens kodas 304101081, adresas Volungių g. 11, Sakiškių k., LT-15181 Vilniaus r. (toliau – Bendrovė), tvarko kandidatų į darbo vietas asmens duomenis. Perskaitę šią Politiką, sužinosite:

 • kokius kandidatų į darbo vietas asmens duomenis tvarkome;
 • kokiais tikslais ir kokiu pagrindu tą darome;
 • kiek laiko saugome šiuos asmens duomenis;
 • kitą Jums aktualią informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo. Jos naujausią versiją visada rasite Bendrovės svetainėje https://www.laisvalaikiodovanos.lt

I. KOKIUS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL TAI DAROME?

1.1. Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, mes renkame šiuos kandidatų asmens duomenis:

 • vardą, pavardę;
 • elektroninio pašto adresą ir (ar) telefono numerį;
 • informaciją apie kandidato darbo patirtį (darboviečių pavadinimus, darbo laikotarpį, pareigas, atsakomybes ir (ar) pasiekimus);
 • informaciją apie kandidato išsilavinimą bei kvalifikaciją;
 • informaciją apie kalbų mokėjimą ir kitas kompetencijas, kurios reikalingos atitinkamos pozicijos funkcijoms atlikti;
 • pokalbio su kandidatu suvestinę bei rezultatus, atranką vykdžiusio asmens atsiliepimus ir įžvalgas;
 • kitą kandidatų savanoriškai pateikiamą informaciją CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose (pvz., rekomendacijos, atsiliepimai). Kandidatui pasirinkus pateikti tokius duomenis, jie bus tvarkomi taip pat kaip Bendrovės prašomi pateikti kandidato asmens duomenys.

Specialių kategorijų asmens duomenys (pvz., su asmens sveikata susijusi informacija, pažymos apie neteistumą) gali būti renkami tik tuo atveju, kai tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė taip pat gali rinkti kandidato asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis iš jo buvusio darbdavio prieš tai informavusi kandidatą apie tai, o iš esamo darbdavio – tik turint kandidato sutikimą.

II. KOKIU PAGRINDU ŠIUOS DUOMENIS RENKAME IR KIEK LAIKO SAUGOME?

2.1. Siekdami atrinkti tinkamą kandidatą į laisvą darbo vietą, duomenis renkame:

 • turėdami kandidato sutikimą, šiam pateikus įdarbinimo dokumentus (Reglamento 6 str. 1(a))
 • turėdami teisėtą interesą atrinkti tinkamą kandidatą į konkrečią darbo vietą (Reglamento 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 3 mėnesius nuo paraiškų pateikimo laiko pabaigos.

III. IŠ KUR GAUNAME KANDIDATŲ ASMENS DUOMENIS?

Aukščiau išvardintus kandidatų į darbo vietas asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš pačių kandidatų, kai jie pateikiami CV, motyvacinio laiško ar kito kandidatavimo dokumento pavidalu mūsų Bendrovės elektroniniu paštu;
 • iš LR darbo biržos, įdarbinimo, tarpininkavimo ar atrankos paslaugas teikiančių agentūrų, darbo paieškos portalų, specializuotų socialinių tinklų (pvz., LinkedIn) arba platformų (pvz., CV bankas). Visais šiais atvejais Bendrovė preziumuoja, kad kandidatas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą ir šių duomenų perdavimą Bendrovei bei yra suteikęs savo sutikimą šiems veiksmams atlikti atitinkamam aukščiau išvardintas paslaugas teikiančiam subjektui.

IV. KAM ATSKLEIDŽIAME KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS ASMENS DUOMENIS?

Kandidatų į darbo vietas asmens duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms tik tais atvejais, kai to reikalaujama pagal galiojančius ir Bendrovei taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti ar apginti Bendrovės teises, bei pareikšti ar ginti teisinius reikalavimus.

Prieiga prie Bendrovės tvarkomų kandidatų į darbo vietas asmens duomenų taip pat gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų tvarkytojams: IT paslaugas teikiančioms įmonėms, prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms Bendrovės elektroninio pašto sistemą bei serverius, elektroninių ryšių ir/ar komunikacijos paslaugas Bendrovei teikiančioms įmonėms, personalo atrankos paslaugas Bendrovei teikiančioms įmonėms, audito, teisines ar kitas paslaugas teikiančioms įmonėms tik tiek, kiek tai būtina jų funkcijoms atlikti.

V. KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS TEISĖS

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, kiekvienas kandidatas į darbo vietą, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko, turi šias teises:

 • pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su kandidatu susijusius duomenis ir jei tvarkome, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • pateikti mums prašymą ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti informaciją, kurią turime apie kandidatą, jeigu ją naudojame neteisėtai ar esant kitoms taikytinuose teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pvz., išnyko teisinis pagrindas duomenų tvarkymui);
 • pateikti mums prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi jūsų duomenys, ar duomenų jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • nesutikti arba atšaukti prieš tai duotą sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis, kai šie tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. https://vdai.lrv.lt);
 • prašyti perkelti kitam duomenų valdytojui tuos kandidatų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome kandidatų duomenų bazėje.

VI. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visus prašymus dėl asmens duomenų teisių įgyvendinimo duomenų subjektai turėtų pateikti raštu:

 • elektroniniu paštu [email protected], arba
 • pašto korespondencijos adresu P. Vileišio g. 18, Vilnius.

Gavusi prašymą dėl teisių įgyvendinimo, Bendrovė privalo įsitikinti duomenų subjekto tapatybe, todėl turi teisę prašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsakymai į duomenų subjektų prašymus pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo ir visų su juo susijusių atsakymui parengti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

VII. DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

UAB „Disrupta“

Juridinio asmens kodas: 304101081

Buveinės adresas: P. Vileišio g. 18, Vilnius

Elektroninio pašto adresas susisiekimui: [email protected]

TOP